(  برف و نور - آواز باران
برف و نور  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 بهمن‌ماه سال 1387

آنان که می گویند : 

 

آب حیات بخش است 

 

آیا نمی بینند؟ 

 

چشم بسته اید  

 

 خیزش راکد برف را بر زمین یخ زده؟
 

 

درختان ؛ 

 

عقیم 

 

خمیده 

 

راه ها؛
 

بسته 

 

مرده. 

 

 

 

 

اینک طبیعت رنگ دیگری را برگزیده است 

 

این سپیدی پای در جای 

 

به جدال با نور همت نهاده 

 

دست های در طلب مانده 

 

انگار هرگز  

 

به حرم دهان خو نمی گیرند !!! 

 

 

 

« خیزش آفتاب را خواهیم نگریست »

 

دریابید تلولو قطره  را 

 

بنگرید که چگونه نور زندگی می بخشد 

 

شور می آفریند 

 

به جنبش می آرد  

 

و  پیکر به گور رفته طبیعت را 

 

به پایکوبی امروز می آورد. 

 

 

 

«« الله نور السموات و الارض »»