(  زمستان ( 2 ) - آواز باران
زمستان ( 2 )  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1391

امید به فردا پوچ است

 

اگر هر روز زمستان است

 

شاید باران ببارد

 

شاید برف

 

شاید گریستم

 

و شاید در انزوا مردم

 

مردم از دوری روشنایی

 

مردم از درد بی سایه بودن

 

مردم در نبود تو. 

 

 

بودن مرثیه تکرار شدن است

 

نفسی از پی نفسی

 

روزی پس از روزی

 

هفته ای همراه هفته ای

 

داس دلتنگی و تیغ غم

 

حاصل لحظات را درو می کنند

 

بذرها

 

پنهان در خاک

 

به آفت ها جان می سپرند

 

جوانه ها

 

سر بر نیاورده

 

طعمه سیاه مرغان می شوند

 

ایمان زارع

 

به فرو افتادن مترسکی

 

در پی باد می رود

 

این زندگی را نمی خواهم.  

 

 

 

 

 

« به راستی اگر زمستان بگوید : 

 

بهار در وجود من است. 

 

دیگر چه کسی زمستان را باور می کند؟»