(  غیر لبخند کفر است - آواز باران
غیر لبخند کفر است  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1387

تیک تاک قلبم را می شنوم

 

۰

 

۰

 

پرنده کوچک غریبانه می خواند گاه گاهی

 

یک آواز غم آلود تکراری

 

۰

 

۰

 

چو اینک

 

۰

 

۰

 

 

نمی گویمت چه!!!

 

نگاه گفت :  غمش را

 

چشم گفت : سکوتش را

 

دلواپسی فردا

 

یا امروز

 

چه فرق می کند

 

- جز آنچه زاده خود ماست چی می تواند در رسد؟؟؟-

 

احمقانه است

 

نمی گویمت چرا!!! 

 

خدایی گر داری

  

 

اگر هست 

 

 

غیر لبخند کفر است

 

نمی گویمت چرا!!! 

 

 

گر همیشه 

 

 همه جا هست

 

غیر لبخند کفر است 

 

 

گر ازآن اویی

 

واو در تو

 

غیر لبخند کفر است 

 

 

گر مرا می نگرد همیشه

 

گر هر آنچه هست آفریده اوست 

 

غیر لبخند کفر است  

 

 

  غیر بودنش  

 

خالی و متروک می سازد مرا  

 

از مهمان چه توقع است؟؟؟ 

 

 

گفته ام

 

بارها

 

روزگارم دفتری است

 

وصف جستجویش 

 

 «گر به یاد من باشید به یاد شمایم ... بقره ۱۵۲ ) 

 

 

 

 

اگر لبخند نزنی ....