(  رمضان - آواز باران
رمضان  چاپ
تاریخ : یکشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1387

هرگز آرزو مکن

خداوند را

در جایی جز همه جا

و در وقتی جز میشه ببینی


خدا را داشتن دیدن اوست


تنها خداست که نمی توان به  انتظارش ماند!!!

در انتظار خداوند به سر بردن

یعنی

درنیافتن اینکه خداوند در توست.