(  غیر لبخند کفر است - آواز باران
غیر لبخند کفر است  چاپ
تاریخ : شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1391

تیک تاک قلبم را می شنوم

 

۰

 

۰

 

پرنده کوچک غریبانه می خواند گاه گاهی

 

یک آواز غم آلود تکراری

 

۰

 

۰

 

چو اینک

 

۰

 

۰

 

 

نمی گویمت چه!!! 

 

 

نگاه گفت :  غمش را

 

چشم گفت : سکوتش را

 

دلواپسی فردا

 

یا امروز

 

چه فرق می کند

 

- جز آنچه زاده خود ماست چی می تواند در رسد؟؟؟-

 

احمقانه است

 

نمی گویمت چرا!!!   

 

 

نگاری اگر داری

 

خدایی اگر داری 

 

 

اگر هست ...

 

 

غیر لبخند کفر است

 

نمی گویمت چرا!!! 

 

 

گر همیشه 

 

 همه جا هست

 

غیر لبخند کفر است 

 

 

گر ازآن اویی

 

واو در تو

 

غیر لبخند کفر است 

 

 

گر مرا می نگرد همیشه

 

گر هر آنچه رویایم  هست آفریده اوست 

 

غیر لبخند کفر است  

 

 

  غیر بودنش  

 

خالی و متروک می سازد مرا  

 

از مهمان چه توقع است؟!!!

 

 

گفته ام

 

بارها

 

روزگارم دفتری است

 

وصف جستجویش ...