(  ساده - آواز باران
ساده  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 21 تیر‌ماه سال 1391

 

چه ساده از کنار هم می گذریم

 

چه بیهوده به هم نگاه می کنیم

 

ساکن و سرد و خالی

 

لبخند می زنیم

 

 

کودکی می بینیم

 

کنار پیاده رو مشق می فروشد

 

می گذریم.

 

 

پیری سه پا

 

به سختی می ایستد

 

می نشینیم.

 

آدمی عریان شده

 

دوستی می طلبد

 

رها می کنیم.

 

 

دوستی مسخ شده  غمگین

 

از پی هم دلی

 

ما به بازی...

 

 

چه ساده از کنار هم می گذریم

 

بی ثمر چشم هایمان را باز می گذاریم!!!

 

گذر می کنیم

از روی دیده هامان

 

خاموش می کنیم

تامل و احساساتمان

و رها می کنیم انسان را

گذر می کنیم

حتی نگاه نمی کنیم

فرار می کنیم.

 

ساده از کنار هم می گذریم

 

بیهوده به هم نگاه می کنیم

 

بی ثمر چشم هایمان را باز می گذاریم!!!

 

فسرده و سرد لبخند می زنیم

 

سخت آسان نفس می کشیم

 

بسی ارزان می زییم

 

سبک

 

خالی

.

.

 

فردا؟؟؟