(  زندگی - آواز باران
زندگی  چاپ
تاریخ : شنبه 10 تیر‌ماه سال 1391

 

 

به هر جا که بنگری 

 

گر بخواهی 

 

می توانی زندگی را ببینی 

 

 

 

در ردپای سیاه برجای مانده بر سپیدی برف  

 

کبکی هراسان ؛ دوان 

 

جوجه ها در پی اش  

 

گرگی شکم سیر  

 

لمیده روی تخته سنگی سیاه 

 

زوزه می کشد. 

 

 

 

بر موجی روی آب 

 

کودکی دستی زده بر آب 

 

کوسه ای درپی صید ماهی 

 

ماهی غوطه ور درپی بازی 

 

مردی تور می کشد 

 

کودکی می خندد ؛ فریاد می زند 

 

ماهی...  

ماهی...  

 

 

در سفر باد 

 

خرامیدن گیاهان در علفزار 

 

آوازخواندن چشمه 

 

خواندن آب بر خاک  

 

چشم آهویی تشنه .. 

 

به سوی چشمه... 

 

عطشناک.... 

 

 

 

چوپانی حسرت کشان 

 

نی لبک بر لب 

 

گوسفندی به کناری ؛ دل چوپان ملتهب 

 

سگی درپی گوسفند ؛ باز می آردش

 

بغض چوپان : 

 

زندگی بهتری هست جایی؟

 

که عاشقانه تر می توان نواخت؟

 

شنوایی دوپا می توان یافت؟

 

همچنان؛ 

 

گرگ زوزه خواهد کشید 

 

کوسه به شکار خواهد پرداخت 

  

 چشم عطشناک... 

 

و بغض ... 

 

اما بغض شاید روزی با نگاهی  شرری بترکد 

 

تمام زندگی شاید همان لحظه نگاه باشد .

 

زندگی

 

با تور  

 

بی خبر

 

به کمین دل ما نشسته است 

 

زندگی  توری از نور است 

 

سازی شورانگیز است  

 

زندگی؟

 

زندگی انگار همیشه کودک است!!!

 

 ...

 

 

گرفتار  

 

وحشت زده 

 

مبهوت  

 

از شعبده زیستن

 

 

به چشم دیدن 

 

به گوش شنیدن 

 

به دست سوئیدن 

 

به بینی بوئیدن 

 

به زبان چشیدن 

 

به قصد دریافت آنکه زندگی چیست ؟

 

زندگی چه می تواند باشد ؟

 

 

 

گرفتار 

 

وحشت زده 

 

مبهوت