(  قصه ای کاش ها (۳) - آواز باران
قصه ای کاش ها (۳)  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1391

کاش یکی

 

 از پشت صورتک گم می شد.

 

یکی

 

به راستی لبخندی تقدیم می کرد.

 

یکی

 

به حدس گمان می کرد:

 

اشتباه از من است.

 

یکی

 

آنچه را داشت می دید

 

نه آنچه دیگران دارند

 

یا ندارد.

 

کاش خداوندگار

 

همین دم

 

امر محتوم را فرمان می داد.

 

کاش دلم صدایم می کرد:

 

علی

 

این  از آن ماست!!!

 

 

کاش

 

آرزو پیدا نمی شد

 

مگر قبل از برآورده شدن.

 

کاش

 

دعا خوانده نمی شد

 

مگر به یقین اجابت.

 

کاش

 

مثل زندگی که با مرگ همراه است

 

شب که با نقره مهتاب

 

روز که با زر خورشید

 

ماهی با سیال آب

 

من

 

با تو همراه می شدم

 

نه همراه

 

که هم جان می شدم.