(  باران می بارد این روزها - آواز باران
باران می بارد این روزها  چاپ
تاریخ : دوشنبه 24 فروردین‌ماه سال 1388

 

 

 

سرسپردگی

 

پیروزی

 

غرور

 

آسودگی. 

 

                                    شگفت زدگی

 

                                   به آسمان می نگرم

 

                                    قطره ای به سویم

 

                                    چشم می بندم

 

                                    گونه ام را لمس می کند

 

                                     لبانم را

 

                                    چشمانم

 

                                    می لرزم

 

                                     گونه ام را لمس می کند

 

                                    لبانم را

 

                                   از پی هم 

 

                                    دانه

 

                                   دانه.  

 

 

                                                           فضا پراست

 

                                                           از آوای بارش قطره ها

 

                                                            غرش آسمان

 

                                                            هجوم دانه ها

 

                                                            آوازه خوانی قطره ها

 

                                                            رقصیدن برگ ها

 

                                                            گردش شور

 

                                                            شرر حور

 

                                                            موعد قرار

 

                                                          به سر می آید انتظار؟ 

مانده ام

 

و هنوز 

 

به آسمان نگاه می کنم

 

از پی کسی

 

منتظر تلولوی

 

درخششی

 

موهبتی. 

 

                                زندگی

 

                                 یعنی

 

                                 قصه سرسپردگی ذرات 

 

 

                                                                    هنوز باران می بارد

 

                                                                    و من ایستاده ام

 

                                                                   بر سر قرار

 

                                                                   عاشقانه

 

                                                                  هنوز. 

 عشق

 

 میل پرمخاطره قطره هاست

 

 قطره هایی که دورند 

 

                                  فاصله

 

                                   تصنیف هجرت است 

 

                                                              شعر

 

                                                              کلام عاشق است      

 

        

  وصل

 

 راه یابی قطره هاست

 

  پیوستن روی گونه ای

 

  مژه ای

 

  لبی

 

  گلبرگ گلی 

 

                                        صداها

 

                                       نواها

 

                                      هلهله نگاه ها

 

                                       در شاباش باریدن است . 

 

 

( خوب چی آپ کنم؟ :)) هر روز داره بارون میاد!!!)