(  مرثیه ای برای شاخه ای گل ( ۳ ) - آواز باران
مرثیه ای برای شاخه ای گل ( ۳ )  چاپ
تاریخ : شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1387

جهان را 

 

از پس باوری می بینم 

 

که می پندارد: 

 

او می زید 

 

لحظه لحظه 

 

ایمان مرا 

 

 

می سراید 

 

واژه واژه 

 

شعر شور مرا 

 

 

نوازش می کند 

 

 

استاده بر نماز 

 

با لطف و ناز 

 

تاره تاره 

 

گیسوی مرا 

 

 

 

من جهان را 

 

از پس او می بینم 

 

او با من است 

 

او جریان دارد 

 

چون نسیم 

 

که با حرکت دیده می شود 

 

حین سختی  

 

به تمامی ملاقات می شود. 

 

 

چو نسیم 

 

همیشه 

 

همه جا  

 

همه وقت 

 

هست 

 

و به تو می نگرد.  

 

 

با طلب تو 

 

خواندت 

 

لبخند می زند 

 

جریان می یابد. 

 

 

اگر با اجزاء همراه شوی 

 

به جدال با خاک همت نهی 

 

هرگاه اراده کنی 

 

به یاری برمی خیزد 

 

در کنار تو می ایستد 

 

دست یاری به شانه ات می نهد 

  

خوشا 

 

خوشا 

 

او با من است 

 

او همه جا هست. 

 

 

تمام خود نمایی میکند 

 

زخم ههمچنان می نوازد 

 

انتها پیش چشم ما نیست 

 

تو را پایانی نیست.