(  مرثیه ای برای شاخه ای گل ( ۲ ) - آواز باران
مرثیه ای برای شاخه ای گل ( ۲ )  چاپ
تاریخ : یکشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1387

اوفتاد 

 

در خلاء وهم انگیز 

 

بستری پیدا شد 

 

پایانی مهیا شد 

 

انتها تصویر شد: 

 

رستاخیز شاعری 

 

ره یابی دانه ای 

 

پیدایش نسیمی 

 

عاقبت نیکی برای هر جزئی 

 

بازگشت سالکی به خانه ای 

 

رسیدن مسافری به کلبه ای 

 

رجعت زائری به مرجعی .

  

 

حکایت وهم انگیزی است  

اوفتادن گل 

 

جاری شدن اشک 

 

وانهادن سر شاعری 

 

رهاشدن قلبی 

 

عاقبت 

 

اجزاء رجعت را جشن می گیرند. 

 

 

 

اما تمام 

 

با قامتی خمیده 

 

سری افکنده شده 

 

در تاریکی فسرده 

 

به کنجی خلوت پناه می برد 

 

از تیره گی کناره می گیرد 

 

و بر تاریکی می نشیند. 

 

 

 

عاشق خسته 

 

جز خواب 

 

مجالی نمی یابد 

 

مجنون 

 

جز بیابان 

 

ماُ منی ندارد 

 

گنجشک ها 

 

خرده نان ها را 

 

تنها از پس کرم کفی مهربان 

 

جستجو می کنند. 

 

 

 

و من دنیا را 

 

از پس پشت نگاهی نوازشگر 

 

به تماشا می نشینم 

 

می ستایم 

 

هرآنکه 

 

لبخند می زند 

 

بر صبح امید 

 

طلوع صبح 

 

آغاز امیدی تازه است 

 

فرصت دیدار دوباره است 

 

پایان انتظار عاشق بیچاره است.