(  برف - آواز باران
برف  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1387

 

در این لحظات برف 

 

سرمست از سپیدی فضا 

 

دست ها 

 

در پی دستی گرم که گشاده باشد  

 

چشم ها در پی محفلی گرم 

 

که روشن باشد.

 

 

با وقار 

 

رقصان در فضا 

 

آرام 

 

برف ؛ 

 

پیش قراول موهبتی است که می آورد فردا  !!! 

 

 

لذت چشم ها 

 

خلسه ذهن 

 

و لبخندی که به قربانگاه نگاه تو می رود 

 

اینک. 

 

 

خرامیدن برف 

 

رقصان برف 

 

سرمای گرمابخش برف 

 

پالودگی است بر پیکر زنگار گرفته اینک.  

 

گر بر آن سریم  که تازه شویم 

 

از نو بسازیم  

به استقبال ویرانگی دوش باید رفت  

 

چو طبیعت

 

چو اینک. 

 

 

 زندانی حصار اندیشه خویش  

 

دست و پای بسته دیروزهای رفته

  

به اسارت خود نشسته ایم 

 

و آگاهی 

 

چونان پر پرواز 

 

بر فراز حصارها 

 

می خواند غزل معرفت خویش 

 

چو ...؟ 

 

 

 :))))