(  تنها به آنی همه چیز عوض می شود ( ۱ ) - آواز باران
تنها به آنی همه چیز عوض می شود ( ۱ )  چاپ
تاریخ : شنبه 2 آذر‌ماه سال 1387

تنها با آنی  

 

همه چیز عوض می شود 

 

در لحظه باید زیست 

 

با تک تک نفس ها 

 

هر نفسی که از دست رود  

 

نفس بعدی در تکاپو است  

 

به جمله ای  

 

یادی 

 

اشارتی 

 

همه چیز رنگ می بازد 

 

هرچه حس خوب متبلور بود 

 

آب می شود  

 

همه دلتنگی ها 

 

تلی می سازند 

 

به شکوه دیروزها 

 

و باید به بالا نگریست!!! 

 

  

هر لحظه پلی است 

 

میان قبل و بعد 

 

از پل می گذریم 

 

ناچار به جلو باید نگریست !!!

 

  

به کجا نگریستن هنر ماست 

 

آری  

 

چگونه نگریستن هنر ماست  

 

می توان بر گذشته حسرت خورد 

 

خموش 

 

می توان در رویای آینده زیست 

 

مسدود  

 

 

تو همیشه روی پلی  

 

سقوط از بلندای بودن  تو را فریاد می کشد 

 

گریزی نیست 

 

پل به پیش می رود 

 

می توانی بمانی یا بازگردی

 

 بخوابی یا با خیال همرا شوی  

 

پل به پیش می رود 

 

و ذرات بیشتری از تو را در برمی گیرد  

 

 

پل می تواند مبدا پرواز باشد 

 

شکوه بلندی را  متبلور سازد 

 

راه رسیدن باشد 

 

شوق سفر و شور رفتن باشد