(  مسئله - آواز باران
مسئله  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 7 شهریور‌ماه سال 1387

سحر می دمد؟

 

آری

 

اما کی؟

 

منتظریم؟

 

آری

 

اما چگونه؟

 

 مقابل یا کنار

 ؛

مسئله این است.