(  زمان - آواز باران
زمان  چاپ
تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

در افسانه ای در مورد فرقه ای مذهبی در جایی   داستان استادی آمده است .

او همواره دستور می داد گربه اش را که مزاحم مراقبه شاگردانش بود محکم ببندند.

زمان گذشت و استاد درگذشت.

گربه مرد و گربه ای دیگر آمد.

صد سال گذشت.

 

و یک نفر رساله ای معتبر درباره اهمیت بستن گربه به هنگام مراقبه نوشت!!!

 

صلیب وسیله شکنجه بهترین مردمان خدا بود

و پیکان وسیله نابودی آدمیان

یکی نشان ایمان مردمان شده

و دیگری راهنمای  آدمیان!!!

 

 تفسیر زمان از ذغال

الماس است

و تفسیر صدف از شن ریزه

مروارید!!!